Partage d’expérience

Liankham

Liankham Payasane
Chef de Projet/Inspecteur en Système d’Information Géographique (SIG)
ວິຊາການລະບົບພູມມິສາດ/ແຜນທີ່, ສຳຫລວດ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມເຣັດວຽກກັບບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ແຕ່ເດືອນມີນາ ປີ2006 ຈົນເຖີງປະຈຸບັນ.

ໜ້າທີຫລັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຮັບມອບ
ຫມາຍຈາກບໍລິສັດຕັງແຕ່ເລີ້ມວຽກໃນປີ 2006 ແມ່ນການກະກຽມແລະປັບປຸງແຜນທີ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນແຕ່ລະໜ່ວຍງານພາຍໃນບໍລິສັດ ຈົນເຖີງທ້າຍປີ 2013 ນອກຈາກວຽກງງານກະກຽມແຜນທີ່ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເພີ້ມເຕີມຄືເປັນພະນັກງານສຳຫລວດຈົນເຖີງປະຈຸບັນ.

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເປັນບໍລິສັດໜື່ງທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ
ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ປະກອບອາຊີບທຳມາຫາກິນແບບຍືນຍົງ.

ການທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຮວ່ມວຽກກັບບໍລິສັດນີ້ແມ່ນ ໂອກາດທີ່ດີຂອງຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໃນການເກັບກຽ່ວເອົາປະສົບການທີ່ເປັນມືອາຊີບຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ.
ນອກຈາກນັ້ນການໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະດຳລົງຊີວິດປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າກໍ່ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ຕ້ອງໃຫ້ກຽດເຊີ່ງກັນແລະກັນ.ເສີມ​ສ້າງສາຍ​ພົວ​ພັນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ.

Khamkhounsouk

 

Khamkhounsouk Vansy
Ingénieur Genie Civil
ພະນັກງານຝຶກຫັດວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງ

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ຣ່ວມວຽກກັບບໍລິສັດ ໄຟ​ຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນຕຸລາ 2014. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຣຽນຈົບຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີກຳປູເຈຍ, ປະເທດກຳປູເຈຍ.
ສຳລັບການເຣັດວຽກກັບບໍລິສັດໄຟ​ຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບໂຄງການການກໍ່ສ້າງທີ່ຜ່ານມາຂອງໂຄງການນ້ຳເທີນ 2, ໂຄງຮ່າງ, ມາດຕະຖານແລະລະບົບການເຮັດວຽກລວມທັງໂຄງການທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນປັດຈຸບັນເຊັ່ນວ່າ:ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງບໍ່ບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອສຳລັບເມືອງຍົມມະລາດ,ໂຄງການອານາໄມທໍ່ນ້ຳຂອງເຂື່ອນນ້ຳເທີນສອງແລະ
ກຳລັງສຶກສາວາງແຜນສຳລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງສາງເກັບເຄື່ອງສຳລັບພະແນກບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ.

ສຳລັບຈຸດດີຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບໍລິສັດໄຟ​ຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ແມ່ນຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຢ່າງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ມີລະບົບແລະມີມາດຕະຖານສາກົນເຊີ່ງຕ້ອງ
ໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກສູງບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ, ຄວາມປອດໄພແລະການຄຳນຶງເຖີງຜົນກະທົບຕ່າງໆຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ, ການທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມງານກັບວິສະວະກອນຈາກຕ່າງປະເທດແລະລາວທີ່ມີປະສົບການສູງເຊີ່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີ
ໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນ,ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາ ແລະເກັບກ່ຽວເອົາປະສົບການໃນເຮັດວຽກ.
ສຳລັບໂຕຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າເອງການທີ່ໄດ້ຮ່ວມວຽກກັບບໍລິສັດ ໄຟ​ຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ແມ່ນການທີ່ໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາໂຕເອງເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດແລະ
ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຂອງວິສະວະກອນໃນທຸກໆດ້ານ.

 

Khamphanh Chanbounlong v1-01

Khamphanh Chanbounlong
Ingénieur Planification & Performance
ວິສະວະກອນການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດ

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບເອັນທີພີຊີນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010.
ຂ້າພະເຈົ້າຈົບປະລິນຍາຕີຂອງໄຟຟ້າແລະພະລັງງານ ຈາກສະຖາບັນເທກໂນໂລຍີຂອງກໍາປູເຈຍ ແລະ ວິຊາການຊັ້ນສູງ ຈາກສະຖາບັນເທກໂນໂລຍີ ເມືອງ Roanne ປະເທດຝຣັ່ງ.
ໃນປັດຈຸບັນຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກເປັນວິສະວະກອນການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດ, ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄືການຄຸ້ມຄອງ ການວາງແຜນ ກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ ເພື່ອຮັບປະກັນ ​ຄວາມ​ພ້ອມ ແລະ ການ​ເຮັດ​ວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ, ຮັບປະກັນການບັນທຶກ ທັງຫມົດສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ.

ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ NTPC ເປັນບໍລິສັດໃນລະດັບສາ​ກົນ, ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ ເຮັດວຽກກັບ NTPC, ຫມາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາກໍາລັງ ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ມີ ມາດຕະຖານ ສາກົນ, ມັນເປັນໂອກາດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ວິທີການຂອງບໍລິສັດສາ​ກົນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ. ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ມີສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກທີ່​ດີ, ພວກເຮົາ ສື່ສານກັນ ເປັນພາສາອັງກິດໃນການ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ ພວກເຮົາມີກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ​ຢ່າງເຊັ່ນ: ການຫຼີ້ນກິລາ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ການພົບ​ປະ​ສັງ​ສັນ.

ຂ້າພະເຈົ້າພົບເຫັນວ່າມັນເປັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກບໍລິສັດອື່ນໃນສປປລາວ, ມັນ​ມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ ການ​ເຮັດວຽກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​​ຫົວ​ໜ້າໄດ້​ວາງ​ໄວ້, ການມີຄວາມເຫັນທີ່​ແຕກ​ຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດ ວຽກງານເອກະສານ. ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຮູ້ ວິທີການປະເມີນຜົນພະນັກງານເພື່ອ​ປັບ​ເຂົ້າ​ຫາ​ກັນ.ໃນຄວາມເປັນຈິງຫົວ​ໜ້າຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກງານທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ, ສິ່ງທີ່ມີເຫດຜົນ, ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາໃດຫນຶ່ງ,ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ ບັນຫາເກີດຂຶ້ນແນວໃດ? ມີຄວາມສ່ຽງແນວໃດ? ພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂມັນແນວໃດ?

 

Soukthavy Vilayvanh                            Soukthavy
Ingénieur en hydrologie (mission terrain)

ນັກວິຊາການ ດ້ານອຸທົກວິທະຍາ ພາກສະໜາມ

ຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມເຂົ້າມາເຮັດວຽກນຳ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ນ້ຳເທີນ2 ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຈົບ ສາຂາວິຊາ ສຳຫລວດ ອອກແບບວິສະວະກຳ ຊົນລະປະທານ ຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ເລີ້ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2009 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາເປັນພະນັກງານ ໃນຫ້ອງ ວິເຄາະຄຸນນະພພາບນໍ້າແລະສີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບໍລິສັດ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ແລະປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 5 ປີ ຈົນມີຄວາມຊຳນານ ແລະຮູ້ສຶກມວ່ນໃນການເຮັດວຽກແຕ່ລະວັນ ແລະການອອກເຮັດວຽກສະໜາມທຸກຄັ້ງກໍ່ມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈ ແລະມີສິ່ງຢາກໃຫ້ຮຽນຮູ້ຕະຫລອດເວລາ.

ຈົນມາວັນໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນປະກາດໂຄສະນາ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ້ານ ອຸທົກວິທະຍາ ພາກສະໜາມ ໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເກີດມີຄວາມສົນໃຈ ເພາະຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວ ເປັນຫນ້າວຽກທີ່ໄກ້ຄຽງກັບສາຂາວິຊາທີ່ໄດ້ຮຽນມາທ່ີ່ສຸດ ແລະບວກໃສ່ປະສົບການພາກສະໜາມທີ່ມີ ຂ້າພະເຈົ້າແຮງຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເໝາະສົມທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່ສຳຄັນແລະທ້າທາຍນັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃບສະເໜີ ຂໍສະໝັກໃນຕຳແຫນ່ງດັ່ງກ່າວ ແລະທາງບໍລິສັດນ້ຳເທີນ 2 ເພີ່ນກໍ່ມີນະໂຍບາຍດີ ແລະພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພະນັກງານທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າແລະມີຄວາມສົນໃຈໃນໜ້າວຽກທຸກພາກສ່ວນ.

ດັ່ງນັ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງໃໝ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ວິຊາການ ດ້ານອຸທົກວິທະຍາ ພາກສະໜາມ ເຊີ່ງໜ້າວຽກຫລັກໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ການລົງສະໜາມ ເພື່ອຕິດຕັ້ງ ບຳລຸງຮັກສາ ແລະສ້ອມແປງ ເຄື່ອງວັດແທກກ່ຽວກັບ ອຸທົກກະສາດ ແລະອຸຕຸນິຍົມ ເຊັ່ນວ່າ: ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນ, ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຕ່າງໆທີ່ໄຫລເຂົ້າຊູ່ອ່າງເກັບກັກນ້ຳ ຂອງນ້ຳເທີນ ນອກນັ້ນຍັງມີເຄື່ອງວັດແທກພູມອາກາດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມໄວລົມ ແລະທິດທາງຂອງລົມຯ ເຊີ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ ເປັນຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງໂຄງການນ້ຳເທີນ2, ນອກຈາກ ວຽກພາກສະໜາມແລ້ວ ເມ່ືອກັບມາຫ້ອງການກໍ່ມີການປອ້ນຂໍ້ມູນຈາກພາກສະໜາມທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດການເກັບກູ້ (ດາວໂຫລດ) ຈາກສະຖານີຕ່າງໆ ເຂົ້າບັນຖຶກໄວ້ໃນໂປຣແກຣມ ແລະທຳການວິເຄາະຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າໜວ່ຍງານ.

ບໍລິສັດ ນ້ຳເທີນ2 ເວລາໃດກໍ່ພອ້ມທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດຕໍ່ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຈະພັດທະນາຕົນເອງຕະຫລອດເວລາ.

ນອກຈາກໜ້າທີ່ວຽກງານແລ້ວ ທາງບໍລິສັດເວລາໃດເພິ່ນກໍ່ຄຳນຶ່ງເຖິງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານເປັນສຳຄັນສະເໝີ ເຊີ່ງເຫັນໄດ້ຈາກນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນວ່າ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທີ່ພັກອາໃສ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານພາກສະໜາມ ການສຶກສາ ແລະສາທາລະນະສຸກ ນອກຈາກຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບສິດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເໝາະສົມເຊີ່ງ ເຫັນໄດ້ວ່າ ທາງບໍລິສັດໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນ ສາມັນຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຫລານພະນັກງານໄດ້ມີແຫລ່ງການສຶກສາໄກ້ກັບ ພໍ່ຫລືແມ່ ແລະຍັງມີບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເຊັ່ນ ມີຄຣີນິກ ລະດັບຄຸນນະພາບ ໄວ້ບໍລິການພະນັກງານ ແລະຄອບຄົວຂອງພະນັກງານອີກດວ້ຍ.

ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນແລ້ວວ່າ ບໍລິສັດ ນ້ຳເທີນ2 ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ໂອກາດແລະເປັນບ່ອນໃຫ້ໂອກາດຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າໃນວຽກງານແລະຕ້ອງການປະສົບການໃນຫລາຍໆດ້ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກນຳ ບໍລິສັດນ້ຳເທີນ2 ເປັນເວລາດົນສົມຄວນ ແລະທຸກວັນນີ້ ຈົນມີຄວາມຮູ້ສຶກຄ້າຍໆຄືກັນກັບເຮັດກັບຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືເປັນບ້ານຫລັງທີ່ສອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.